AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Praha intenzivně řeší aktuální situaci ve středním školství. Navíc letos v září znovu otevře další třídy v oboru čtyřleté gymnázium
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: Envato Elements

PRAHA

Střední školy v hlavním městě tradičně zaznamenávají zvýšený zájem uchazečů o vzdělávání v prvních ročnících odborných i všeobecných oborů vzdělání, neboť nezanedbatelná část z nich pochází z jiných krajů České republiky. Praha proto již několikátým rokem navyšuje kapacity středních škol, které zřizuje – zejména v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Také letos v září bude obor čtyřleté gymnázium nově otevřen na dalších třech středních školách.

„Praha má pro letošní rok ve svých středních školách zřízeno více než 17 tisíc míst, které jsou k dispozici žákům devátých ročníků, jež se hlásí jako uchazeči o vzdělávání ve středních školách. V Praze přitom v roce 2023 končí devátý ročník 11 tisíc žáků. Tento rok zaznamenáváme zvýšený zájem uchazečů z jiných krajů České republiky, ale i ze zahraničí. Na pražské školy se například letos hlásí 40 % žáků ze Středočeského kraje a jelikož systém přijímacího řízení nebyl dosud digitalizován, proces je dlouhý a chaotický pro žáky, rodiče, ale i samotné školy,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda.

„Problém kolem přijímacích zkoušek na střední školy vnímám jako vážný. Jedním z důvodů je zvýšený zájem mimopražských uchazečů o studium, situaci komplikuje i zastaralý systém podávání přihlášek. Řešení bude nutné hledat ve změně a elektronizaci systému, stejně jako v součinnosti se Středočeským krajem a státem. Kolega radní Antonín Klecanda, který má školství ve své gesci, má při hledání řešení moji plnou podporu a důvěru,“ sděluje primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Hlavní město na základě demografického výhledu dlouhodobě připravuje podmínky a už od školního roku 2021/2022 posiluje počet míst na čtyřletých gymnáziích otevíráním dalších tříd a zápisem tohoto oboru na středních školách, které mají odpovídající prostorové, materiální a personální předpoklady. K 1. září 2021 tak byl obor čtyřleté gymnázium nově otevřen na čtyřech středních průmyslových školách, k 1. září 2022 na dvou středních školách a od 1. září 2023 začnou fungovat třídy v oboru čtyřleté gymnázium i na dalších třech středních školách. Navyšování kapacit navíc postupuje průběžně i u ostatních maturitních oborů vzdělání a také u středních škol církevních a soukromých zřizovatelů.

„Jako jediný kraj jsme vypracovali vlastní koncepci rozvoje gymnaziálního vzdělávání, kterou naplňujeme a ke spolupráci v této oblasti jsme po krajských volbách v roce 2020 dokázali přesvědčit i Středočeský kraj. Celkově tak bylo za poslední tři roky zřízeno 400 nových míst pro uchazeče o pražská veřejná 4letá gymnázia a jejich šance na přijetí je tak dokonce o několik procent vyšší, než tomu bylo v roce 2019. Navyšování kapacit navíc postupuje průběžně i u ostatních maturitních oborů vzdělání a také u středních škol církevních a soukromých zřizovatelů,“ uvádí bývalý pražský radní pro školství Vít Šimral.

„Hospodářská komora a další zástupci klasického průmyslu chtěli v minulých volebních obdobích dlouhodobě naplnit silnými ročníky učňovské obory a bohužel tehdejší politické reprezentace jim šly na ruku. Proto nikdo před minulým volebním obdobím v Praze neřešil chybějící kapacity gymnázií. Šlo o sociální inženýrství, jehož výsledkem je aktuální stav. V minulém volebním období jsme na středních školách přidávali od roku 2019 každoročně několik stovek míst. Kdyby totéž dělali všichni před námi, tak by žádný problém nevzniknul,” dodává Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy a bývalý pražský primátor.

Již při přípravě tzv. Dlouhodobého záměru vzdělávání hlavního města Prahy pro roky 2020-2024 bylo prioritou Prahy posílit kapacity oborů vzdělání čtyřletých gymnázií, u nichž byl již v roce 2019 předpoklad zvyšujícího se zájmu uchazečů. Praha však nemohla a nemůže překročit limity stanovené tzv. Dlouhodobým záměrem České republiky na roky 2019-2023, kterým stát určuje, jaké podmínky pro zápis nových subjektů a změny v oblasti posilování kapacit středních škol jsou pro kraje nastaveny.

Dlouhodobě se Praha také snaží v rámci svých možností motivovat uchazeče k zodpovědnému výběru školy a oboru vzdělání – a to díky aktivitám jako je veletrh vzdělávání Schola Pragensis, který v loňském roce v Kongresovém centru Praha navštívilo několik desítek tisíc lidí. Zároveň je vedena užší spolupráce se Středočeským krajem, kdy je snaha motivovat uchazeče z této oblasti k výběru školy v jejich kraji.

Právo na vzdělávání není upíráno žádnému uchazeči, je však zcela očekávatelné, že díky dobré dostupnosti a zvýšenému zájmu o některé obory vzdělání a některé pražské školy je zde konkurence uchazečů daleko vyšší než v jiných oblastech České republiky.

Ti nejlepší uchazeči byli v 1. kole přijímacího řízení pravděpodobně přijati na obě školy uvedené v přihlášce, ale zápisový lístek mohou uplatnit pouze na jednu z nich. V rámci následného odvolacího řízení nepřijatých uchazečů ke vzdělávání budou ředitelem přijati uchazeči na základě pořadí dosaženého ve výsledkové listině. Předpokladem je splnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy.

V rámci prvního kola ředitelé škol zveřejnili na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů byla oznámena rozhodnutí o přijetí. Uchazeč musí dát svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v konkrétní střední škole odevzdáním zápisového lístku – a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Po uplynutí této doby, ve většině případů po 18. květnu 2023, budou zejména v procesu tzv. autoremedury přijímáni ředitelem školy uchazeči, kteří do té doby přijati nebyli a podali proti nepřijetí odvolání. Tito uchazeči budou přijímáni do dovršení stanovené kapacity, a to postupně, jak se umístili v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.

Po ukončení prvního kola může ředitel školy vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení v případě, že škola bude mít stále volné kapacity. Informace o volných místech jsou operativně uveřejňovány na portálu Praha školská.

V tuto chvíli je tak předčasné hodnotit výsledek přijímacího řízení na pražské střední školy pro školní rok 2023/2024. I v průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 se spekulovalo o kritickém nedostatku míst v prvních ročnících pro září 2022. Tento předpoklad se ale nenaplnil, na pražské střední školy nenastoupilo jen něco málo přes 100 žáků bývalých devátých ročníků základních škol. Proto je nutné v případě nepřijetí v prvním kole trpělivě hledat další vyhlášená kola na některých středních školách. Ani ředitelé pražských středních škol nejsou lhostejní k nepříjemné pozici zatím nepřijatých uchazečů a hledají spolu se zřizovatelem možnosti k navýšení počtu míst v budoucích prvních ročnících a o nových možnostech přijetí proaktivně komunikují s nepřijatými uchazeči.

Autor / zdroj: Vít Hofman

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.